Nasze galerie
Zapraszamy do oglądania fotoreportaży

Projekt partnerski Parafii św. Michała Archanioła w Zblewie
i Gminy ZblewoOd tego się zaczęło...
Dnia 26 kwietnia 2010 roku zawarto umowę partnerską nr 1/2010 pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką p.w. Św. Michała Archanioła w Zblewie reprezentowaną przez ks. Zenona Góreckiego - Proboszcza Parafii - Liderem Projektu a Gminą Zblewo reprezentowaną przez Krzysztofa Trawickiego - Wójta Gminy...
Strony ustaliły, że celem partnerstwa będzie wspólna realizacja projektu pt. Miejsce upamiętnienia więźniów i jeńców wojennych pracujących przy budowie drogi Berlin - Królewiec tzw. berlinki, w okresie II wojny światowej w Bytoni.
Założono cel główny projektu - wykorzystywanie kociewskich zasobów naturalnych i kulturowych w kreowaniu nowych kierunków rozwoju oraz wzmacnianie istniejących kierunków turystyki i działalności gospodarczej, produkcyjnej, usługowej oraz agroturystycznej.
Cele szczegółowe przedsięwzięcia założyły poszerzenie wykorzystania szlaków turystycznych na Kociewiu i właściwe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego.
Do wspólnej realizacji projektu dołączyli:
Pan Tomasz Damaszk - Dyrektor ZSP w Bytoni.
Stowarzyszenie pn. Związku Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22 w Chojnicach reprezentowane przez Stanisława Skaję - Prezesa Zarządu oraz Jana Gliszczyńskiego - Skarbnika.
Ich zadaniem była promocja wydarzeń historycznych upamiętniających więźniów i jeńców wojennych, którzy morderczo pracowali przy budowie berlinki.
Rada Sołecka Sołectwa Bytonia reprezentowana przez Panią Teresę Milewską - Sołtysa wsi.
Celem tego partnera miała być współpraca przy organizacji spotkań, promocja projektu i opieka nad tablicą upamiętniającą ważne wydarzenia historyczne.
Ochotnicza Straż Pożarna w Bytoni reprezentowana przez Prezesa Kazimierza Czubkowskiego, która miała wspomóc promować projekt i otoczyć opieką pamiątkowy obiekt.
Dnia 14.04.2010 r. Wojewoda Pomorski zaświadczył, że Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Zblewie posiada osobowość prawną, a organem tej osoby jest ks. Zenon Górecki - Proboszcz Parafii.
Nadzór budowlany nad wykonaniem projektu sprawował Pan Zbigniew Partyka. Tablicę wykonał Pan Sławomir Trawicki.
Przy tej okazji zostanie również odbudowana ścieżka dydaktyczno - historyczna do kaplicy. Poprawi ona estetykę wsi, a tablica upamiętni oraz przypomni mieszkańcom i turystom, że więźniowie i jeńcy wojenni niejednokrotnie przypłacili pracę własną krwią.
17 czerwca 2011 r. część projektu została wykonana. Tego dnia w godzinach popołudniowych dokonano odsłonięcia tablicy, która jest zawieszona na murze kaplicy. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy Zblewo z Wójtem Panem Trawickim, ks. Proboszcz Zenon Górecki, ks. Wikariusz, nauczyciele oraz Dyrektor Pan Tomasz Damaszk, Sołtys Bytoni Pani Teresa Milewska, Panowie Jan i Ireneusz Wildman. Nie zabrakło również gości z Chojnic.
Przy tablicy wartę honorową trzymali harcerze, a całej ceremonii towarzyszył poczet sztandarowy, dumnie trzymając sztandar szkoły. Ksiądz Zenon Górecki poświęcił tablicę, a Pan Wójt odpiął biało-czerwoną szarfę. Przedstawiciele Urzędu Gminy Zblewo wraz z Dyrektorem ZSP w Bytoni złożyli pod pamiątkowym obiektem kwiaty i zapalili znicze.
Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy zdarzenia spotkali się w budynku szkoły przy kawie. Na pamiątkę tych ważnych i uroczystych chwil dokonano wpisu do kroniki szkolnej, pod którym wszyscy obecni złożyli swoje podpisy.
I znów Bytonia jest bogatsza...
Wszyscy mieszkańcy i turyści mogą podziwiać nowe dzieło, które przypomina o historii wplecionej w losy Bytoni.
A treść jego jest następująca:
W hołdzie więźniom i jeńcom II wojny światowej niewolniczo budującym drogę Berlin - Królewiec.
Na powyższe zadanie Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Zblewie złożyła wniosek o przyznanie pomocy do Oś 4 Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów oraz została podpisana umowa nr 00150-6930-UM11400380/10. Parafia otrzymała dofinansowanie w wysokości 24 999,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.